Polecamy         
apartamenty
i pokoje gościnne

turystyka
kraków noclegi
fotograf kraków
wrocław noclegi
poznań noclegi
Polskie symbole narodowe
Borucki Marek
Zobacz!

Herbarz polski
od średniowiecza
do XX wieku

Gail Tadeusz
Zobacz!

Polskie symbole
Jamkowski Marcin
Marczyński Jacek
Besala Jerzy i inni

Zobacz!

        

Sztandar 12 Pułku Radioliniowo - Kablowego Ziemi Świeckiej


1. Geneza powołania Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru.
     "Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy". Tak określa znaczenie sztandaru ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych RP. /Dz.U. nr 34 poz. 154 z 1994 r./. Sztandar wojskowy jest niezmiernie ważnym symbolem narodowym ukształtowanym od zarania naszych dziejów jako tradycyjny przejaw honoru, męstwa i sławy każdego Polaka. Sztandar z wizerunkiem Orła Białego symbolizował zawsze Tę, co nie zginęła. Widzimy go wszędzie, gdzie znajdowali się Polacy i gdzie podnoszone były narodowe sprawy. Polskie chorągwie i sztandary rozsławili żołnierze polscy. Z tymi symbolami patriotyzmu związane są losy naszego żołnierza, jego wola walki, trud i krew, dzięki czemu znaki te weszły na zawsze do skarbnicy pamiątek narodowych. Stare i piękne są tradycje czci i wierności sztandaru. Tradycyjnie od najdawniejszych czasów żołnierze polscy składają na sztandar uroczystą przysięgę: Być wiernym Ojczyźnie. Otaczają ten znak szacunkiem oraz miłością. Zgodnie z przyjętymi w Ustawie z 1993 r. ustaleniami dotyczącymi nowego wzoru sztandaru wojskowego należało:
-  dokonać wymiany sztandarów na sztandar nowego wzoru w terminie do 31 grudnia 1995 r.
-  zdać stare sztandary do Muzeum Wojska Polskiego z chwilą wręczenia nowego znaku.
     Zapisy ustawy sejmowej oraz wydane na jej podstawie Wytyczne Ministra Obrony Narodowej obligowały do podjęcia działań zmierzających do wykonania tego szczególnego zadania. Kadra zawodowa i żołnierze 12 pułku radioliniowo - kablowego pragnęli, aby zaszczyt otrzymania nowego sztandaru spotkał jednostkę w dniu Święta Pułku - 13 maja 1995 r. jednak, aby to zadanie noszące duży ładunek treści patriotyczno - emocjonalnej i obywatelskiej wykonać, potrzebne było szerokie zainteresowanie i pomoc społeczeństwa miasta i regionu. W tym celu, z inspiracji dowódcy pułku płk dypl. Włodzimierza Lewandowskiego i Burmistrza Miasta Tadeusza Pogody odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta i sąsiednich gmin, zakładów pracy, organizacji społecznych i finansowo - gospodarczych, prywatnego biznesu. Spotkanie zaowocowało wyborem 7-osobowego Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru. Na przewodniczącego Komitetu Fundatorów wybrano inż. Tadeusza Pogodę - Burmistrza Świecia, a członkami Komitetu zostali: Aleksandra Piskorska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, ks. Ryszard Pełech - proboszcz Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli, Andrzej Sitkiewicz - wójt gminy Bukowiec, Andrzej Głowala - dyrektor PZU oddział w Świeciu, Rajmund Górski - prezes KS "WDA", Ireneusz Figurski - kierownik OKSiR w Świeciu. Uczestnicy spotkania wyrazili zdecydowane poparcie dla inicjatywy środowisk pułku, aby przyjął on nazwę wyróżniającą "Ziemi Świeckiej". Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru wraz z odpowiedzialnymi z ramienia pułku oficerami przystąpił do opracowania projektu obu stron płata sztandaru. 12 prlk istniał i wykonywał zadania szkoleniowo - mobilizacyjne od 1972 roku, lecz nie posiadał własnego sztandaru. Od chwili sformowania struktur pułku, funkcję tą pełnił sztandar nadany przez Radę Państwa 08.07.1959 r. dla Podoficerskiej Szkoły Specjalistów Łączności Nr 10, która została utworzona w Świeciu w 1957 r. Fundatorem tego sztandaru było również społeczeństwo miasta i powiatu Świecie.

     Fundację sztandaru wsparli m.in. OKSiR, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Urząd Miejski w Świeciu, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zakład Energetyki Cieplnej, Cukrownia Sugar-Pol, Bank Gdański, Bank Spółdzielczy, Budownictwo Ekologiczne Wolsztyn, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, KS "Wda", Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa Lniano, "Papirus", KREMS, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Związek Inwalidów Wojennych, Zakład Drogowo - Mostowy, MEKRO Zakład Remontowy, PUBiH Grudinż, Zakład Usług Komunalnych, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych, Wojskowe Koło Łowieckie "Jenot", Urzędy Gmin: Bukowiec, Osie, Nowe, Pruszcz, Jeżewo. Pan Zdzisław Wycinek, Lech Manikowski, Michalewicz i inni. Patriotycznym i sympatycznym akcentem była również zbiórka pieniędzy we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Świecia oraz pogadanki prowadzone przez oficerów oświatowo - wychowawczych pułku na temat historii pułku, a także spraw związanych z nadaniem jednostce nowego sztandaru.

2. Opis sztandaru 12 prlk i uroczystość wręczenia sztandaru.
     Projekt uzgodniony został z Zarządem Upowszechniania Tradycji Ministerstwa Obrony Narodowej. Autorami projektu sztandaru i symboli umieszczonych w małych wieńcach wawrzynu byli: ppłk mgr Mirosław Momot i mjr Stanisław Reniewski. Wykonawcą płata sztandaru został Zakład Usług Hafciarskich "HAFRA" z Łodzi.
     Opis i uzasadnienie symboli umieszczonych na sztandarze w małych wieńcach wawrzynu.
     1. W wieńcu górnym przy drzewcu - herb miasta Świecia - znak miasta - fundatora sztandaru, bowiem to społeczeństwo Świecia i Ziemi Świeckiej było darczyńcą sztandaru dla jednostki. Ponadto był to dowód blisko 40-letniej więzi jednostki z miastem.
     2. W wieńcu dolnym przy drzewcu - pamiątkowa odznaka pułkowa ustanowiona w 1992 r. na 20-lecie pułku, symbolizująca związek jednostki z miastem oraz ciągłość tradycji i oddająca charakter jednostki. Umieszczona we wieńcu wawrzynu jest symbolem szacunku dla żołnierskiej służby okresu pokojowego.
     3. W wieńcu górnym zewnętrznym - odznaka pamiątkowa Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego, na rzecz którego jednostka wykonywała podstawowe zadania organizacji i utrzymania systemu łączności oraz wchodziła w skład struktur organizacyjnych okręgu, stacjonowała na obszarze POW.
     4. W wieńcu dolnym zewnętrznym - Gryf Pomorski, godło Pomorza Gdańskiego od XV wieku, znak symbolizujący związki jednostki z Pomorzem i Ziemią Świecką leżącą na Pomorzu Gdańskim. Znak ten stanowi jednocześnie odpowiedni symbol nazwy wyróżniającej jaką pułk przyjął tzn "12 prlk Ziemi Świeckiej".
     Opis podstawy głowicy.
     Na podstawie głowicy sztandaru, na jej przedniej ścianie umieszczony jest skrót - inicjały nazwy jednostki tzn. "prlk" (12 pułk radioliniowo - kablowy, przy czym cyfra "12" znajduje się w małych wieńcach wawrzynu na stronie głównej płata sztandaru).
   Napisy na gwoździach honorowych:
   1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. Minister Obrony Narodowej,
   3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
   4. Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego,
   5. Wojewoda Bydgoski,
   6. Przewodniczący SKFS Burmistrz Miasta,
   7. Rodzice chrzestni sztandaru,
   8. Szef Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego,
   9. Szef Wojsk Łączności i Informatyki POW,
   10. Dowódca Jednostki,
   11. Przedstawiciel oficerów,
   12. Przedstawiciel chorążych,
   13. Przedstawiciel podoficerów,
   14. Przedstawiciel szeregowych.
     Gwoździe pamiątkowe (upamiętniające rodowód pułku)
   1. 1 sbł - 2 AWP, Poznań, maj 1945 r. W maju 1945 r. Dowódca 2 AWP wydał rozkaz sformowania w Poznaniu pierwszego samodzielnego batalionu łączności Korpusu dla zabezpieczenia łączności oddziałom i pododdziałom I Korpusu Piechoty. W tym celu wydzielono grupę organizacyjną. Batalion kolejno zmienia miejsce postoju.
   2. 2 sbł - Świecie, 27.09.1951 r. W 1951 roku batalion zmienia nazwę na 2 liniowy batalion łączności. Z chwilą przeformowania zmieniły się zadania oraz dyslokacja batalionu. Dnia 27.09.1951 r. miejscem postoju zostaje wyznaczone Świecie nad Wisłą.
   3. PSSŁ Nr 10 - Świecie, 15.07.1957 r. 2 batalion łączności zostaje rozformowany, a na jego bazie 15.07.1957 r. powołana zostaje do życia Podoficerska Szkoła Specjalistów Łączności Nr 10. Dnia 02.11.1965 r. Szkoła otrzymuje nową nazwę: Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Wojsk Łączności Nr 10 i istnieje w tej strukturze do 1972 r.
   4. 12 prlk - Świecie, 13.05.1972 r. Zgodnie z zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP Nr 08/ORG. z 1972 r. oraz zarządzeniem wykonawczym szefa Sztabu POW przystąpiono do formowania 12 prlk. W dniu 13.05.1972 roku ukazał się rozkaz dzienny Numer 1/72 dowódcy 12 prlk w sprawie dowództwa i struktury organizacyjnej pułku. W skład pułku jako baza formowania jego struktury weszły:
   -  Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Wojsk Łączności Nr 10
   -  111 batalion łączności dalekosiężnej
   -  3 batalion radioliniowo - kablowy 4 pł
     Uroczystość wręczenia sztandaru.
     Uroczystość wręczenia sztandaru, ufundowanego przez społeczeństwo Świecia, odbyła się na rynku w centrum miasta 13 maja 1995 r. W imieniu Prezydenta RP sztandar dowódcy pułku płk Włodzimierzowi Lewandowskiemu przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Henryk Goryszewski. Matką chrzestną sztandaru została Aleksandra Piskorska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, od wielu lat współpracującej z jednostką. Obowiązki ojca chrzestnego sztandaru przyjął na siebie pierwszy dowódca pułku, pułkownik rezerwy Włodzimierz Augustynowicz. W ceremonii wbijania gwoździ w drzewce sztandaru wzięli udział, oprócz gości, m.in. dowódca POW gen. dyw. Tadeusz Bazydło, Burmistrz Świecia, jednocześnie przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, Tadeusz Pogoda oraz przedstawiciele poszczególnych środowisk pułku, m.in. mjr Lech Żabiński, st. chor. Jerzy Sobotka, sierż. szt. Wojciech Lemański. Sztandar poświęcił dziekan POW ks. mjr Sławomir Żarski. Przed ceremonią wręczenia sztandaru, która zgromadziła liczne rzesze mieszkańców i młodzieży szkolnej, w kościele garnizonowym p.w. św. Andrzeja Boboli odbyła się msza święta w intencji 12 prlk. Uroczystości wręczenia sztandaru towarzyszyło szereg imprez o charakterze kulturalno - rekreacyjnym oraz uroczysty obiad żołnierski.

3. Pożegnanie sztandaru.
     W dniu 28.09.2001 roku w związku z rozformowaniem jednostki nastąpiło pożegnanie sztandaru 12 Pułku Radioliniowo - Kablowego Ziemi Świeckiej. Uroczystość pożegnania rozpoczęła się mszą św. w Kościele św. Andrzeja Boboli, której przewodniczył Biskup Diecezjalny ks. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga. Na placu apelowym, w asyście kompani honorowej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, dowódca ppłk dypl. Janusz Szner ucałował sztandar a żołnierze po raz ostatni oddali mu honory. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, byli dowódcy 12 prlk, oraz wielu innych gości. Na zakończenie uroczystości wręczone zostały zasłużonym żołnierzom, pracownikom cywilnym i innym osobom pamiątkowe ryngrafy oraz odznaki pułkowe.
Copyright © 2004- prlk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aktualizacja: